Niniejsza polityka prywatności zawiera wymagane przez prawo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Extend Media Rafał Rybak - właściciela serwisu Mapa Mamy, zbieranych w ramach domeny mapamamy.pl

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 - zwanym dalej „RODO") pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Extend Media Rafał Rybak z siedzibą w Warszawie Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Extend Media Rafał Rybak z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrzeżnej 1/116, 02-691 Warszawa, NIP 712-30-57-691, REGON 060228015, zarejestrowaną przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem ewidencyjnym 509041 (dalej zwana „Extend Media”).

II. Dane kontaktowe Administratora

Można się z nami skontaktować przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres rejestrowy Extend Media.

III. Zakres informacji

W niniejszej klauzuli Extend Media informuje o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych będących:

 1. Dostawcami lub kontrahentami Extend Media;
 2. Podwykonawcami dostawców lub kontrahentów Extend Media;
 3. Wspólnikami, pracownikami, pełnomocnikami, reprezentantami dostawców, kontrahentów lub ich podwykonawców;
 4. Użytkownikami serwisu internetowego mapamamy.pl w celu świadczenia usług serwisu;
 5. Innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur w ramach współpracy z dostawcami lub kontrahentami.

IV. Rodzaje przetwarzanych danych

Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Extend Media mogą obejmować:

 1. Imię, nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, adres zamieszkania;
 2. Data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, nazwisko rodowe, obywatelstwo;
 3. Numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer PESEL, numer dokumentu tożsamości);
 4. Dane kontaktowe takie jak adres e-mail lub numer telefonu.

V. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa, jeśli są lub będą Państwo stroną umowy zawartej z Extend Media;

 1. przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych Extend Media lub wprost nakazuje tego przepis prawa;
 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest realizacja prawa i obowiązków wynikających z zawartych umów, w szczególności:
  • umożliwienie Extend Media obsługę danej umowy,
  • wykorzystywanie danych kontaktowych w ramach bazy kontrahentów,
  • weryfikacja kontrahentów w publicznych rejestrach.

VI. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.

VII. Odbiorcy danych

Administrator nie udostępnia osobom trzecim Państwa danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Administrator posiada taki obowiązek wynikający z przepisów prawa lub z
wiążących go zobowiązań umownych. Tym samym, Extend Media może przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Extend Media obowiązków;
 2. podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na zlecenie Extend Media, w szczególności podmiotom gospodarczym świadczącym usługi informatyczne, usługi pocztowe lub kurierskie;
 3. a jeżeli to konieczne, także podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego.

Państwa dane osobowe mogą zostać przesłane poza Europejski Obszar Gospodarczy jeżeli wymaga tego realizacja obowiązków na podstawie umowy zawartej pomiędzy Extend Media a kontrahentem.

VIII. Przysługujące prawa

W granicach przewidzianych przepisami RODO, posiadają Państwo:

 1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. prawo żądania do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. prawo żądania do usunięcia danych - „prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO);
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

IX. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.