I. Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego mapamamy.pl. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki jego użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Serwisu.

II. Definicje

Administrator - właściciel serwisu mapamamy.pl – firma Extend Media Rafał Rybak z siedzibą w Warszawie.

Serwis - strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa przysługują firmie Extend Media Rafał Rybak i które dostępne są pod adresem mapamamy.pl;

Moderator - osoba lub osoby występujące w imieniu Administratora które dbają o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu, jak również podejmują w imieniu Administratora kroki zmierzające do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników;

Użytkownik - osoba fizyczna, która dokonała rejestracji i założyła indywidualne Konto w Serwisie; w zakresie, w jakim dostęp do Serwisu i korzystanie z jego wybranych funkcjonalności nie wymaga rejestracji, Użytkownik oznaczać będzie również każdą osobę uzyskującą dostęp do Serwisu i korzystającą z jego funkcjonalności, a postanowienia Regulaminu będą miały do takich osób odpowiednie zastosowanie.

Konto - miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może wprowadzić, modyfikować swoje dane, swoje zdjęcie oraz inne informacje związane z zarejestrowaniem w Serwisie. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

Nick - wybrana podczas rejestracji na stronie Serwisu nazwa Użytkownika. Nick nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie;

Obiekt – obiekt noclegowy, obiekt restauracyjny, obiekt rekreacyjny, obiekt rozrywkowy lub inny prezentowany w Serwisie;

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;

Głos - ocena w skali od 1 do 10, wystawiona określonemu Obiektowi poprzez Użytkownika.

Blokada – trwała lub czasowa, w zależności od uznania Moderatora, blokada dostępu Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu, do Serwisu, Konta lub poszczególnych elementów Serwisu.

III. Zasady ogólne korzystania z Serwisu

1. Użytkownik może:
a. zmienić lub usunąć swoje dane za pomocą opcji Konta;
b. oddawać Głosy na poszczególne Obiekty oraz wyrażać o nich opinie zgodnie z własnymi odczuciami po skorzystaniu z usług Obiektu;
c. korzystać z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu;

2. Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgód na umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek materiałów, w szczególności fotografii. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody.

3. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
a. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Administratora lub Moderatorów,
b. przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
c. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
a. prowadzenie działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej;
b. prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej;
c. rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
d. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich;
e. umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
f. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie;
g. wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych fotografii, treści lub innych elementów;
h. umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką Serwisu;
i. wystawianie nieprawdziwych ocen na temat prezentowanych na stronach Serwisu Ośrodków;
j. sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Użytkownika z Administratorem lub Moderatorem lub ich działaniem;
k. podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Konta i Serwisu i jego skutki.

6. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika może zostać nałożona Blokada.

7. Jeżeli czasowa lub dotycząca części funkcjonalności Serwisu Blokada nie spowoduje zaprzestania przez Użytkownika naruszania postanowień Regulaminu, dostęp Użytkownika do Serwisu może zostać trwale zablokowany.

8. Administrator, w tym działający w jego imieniu Moderator, może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika w Serwisie, w jakikolwiek sposób niespełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.

IV. Rejestracja

1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu co najmniej oznaczonych jako obowiązkowe pól formularza znajdującego się na stronach Serwisu.

2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, dopełni procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.

3. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

4. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

5. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie jego numeru IP, nicka, miejsca i czasu aktywności w Serwisie (np. przy ocenach, dodanych przez Użytkownika materiałach).

6. Użytkownik zobowiązany jest do podania informacji prawdziwych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych danych podanych przez Użytkownika może skutkować trwałą blokadą Konta Użytkownika.

7. Założenie Konta nie wymaga od Użytkownika podania danych stanowiących dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych. W przypadku ich podania, dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz ich prezentację w Serwisie.

8. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, dotyczącej Serwisu, działalności Administratora, jego podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych, jak również jego partnerów handlowych.

V. Konto

1. Posiadanie własnego Konta i Profilu w Serwisie jak również przeglądanie i dodawanie fotografii i innych materiałów oraz wyrażanie opinii w formie oddawania Głosów jest bezpłatne.

2. Konta nie używane (brak skutecznego logowania) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, jego Konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo) bądź usunięte bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

4. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

5. Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

6. Moderator Serwisu ma prawo nałożyć Blokadę na Konto Użytkownika w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu.

7. Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika pochodzą od Użytkownika, oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Serwisu z pomocą E-maila i Hasła Użytkownika, zostały dokonane przez Użytkownika.

8. Administrator świadomie nie udostępni Nicka i Hasła Użytkownika osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika bez świadomego udziału Administratora.

9. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie danych lub materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności w ramach Konta, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora.

VI. Zdjęcia

1. Użytkownik zamieszczając fotografie w Serwisie oświadcza, że:
a. posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie zdjęcia w Serwisie i jego publiczne udostępnienie w ten sposób;
b. fotografia ani jej zamieszczenie i udostępnienie w Serwisie nie narusza praw osób trzecich;
c. fotografia przedstawia atrakcję turystyczną, opisaną przez Użytkownika;
d. udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie zdjęć, publiczną prezentację w celu ich udostępniania w Serwisie, jak również korzystania z nich za pośrednictwem mediów oraz innych serwisów w celu promocji korzystania z Serwisu oraz na korzystanie z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

2. Z tytułu udzielenia mapamamy.pl powyższej licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

3. Fotografie nie powinny przedstawiać samych Użytkowników lub innych pozujących osób.

4. Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania fotografii Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie

5. Fotografia zamieszczona przez Użytkownika może być poddana akceptacji przez Moderatora Serwisu. W takim przypadku Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim powinien zweryfikować zdjęcie wskazane przez Użytkownika do umieszczenia w Serwisie.

6. Moderator ma prawo nie zamieścić fotografii wskazanej przez Użytkownika bez konieczności podawania przyczyny.

7. Fotografia zamieszczona przez Użytkownika w Serwisie powinna być przez niego opisana. Opis powinien w szczególności identyfikować miejsce i przedmiot, który przedstawia.

8. Użytkownik ma prawo zamieścić w Serwisie nieograniczoną liczbę fotografii z zastrzeżeniem, technicznych możliwości Serwisu, oraz że nie mogą być to fotografie jednakowe lub podobne.

9. Fotografie zamieszczane przez Użytkowników powinny być w formacie .jpg, .png lub .gif, a ich wielkość nie powinna przekraczać 2MB.

10. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie fotografii. Ryzyko oraz ewentualną odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Użytkownik.

11. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu erotycznym lub pornograficznym. Administratorzy mogą usunąć fotografie subiektywnie uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie zdjęć naruszających Regulamin skutkować może Blokadą Konta Użytkownika

VII. Oceny

1. Użytkownik może oddawać Głosy w skali od 1 do 10 jedynie na Obiekty, co do których może wyrazić opinię na podstawie własnych doświadczeń związanych z korzystaniem z usług konkretnego Obiektu.

2. Oceny skrajne, zawierające w skali ocen same (1) jedynki lub (10) dziesiątki, będą sprawdzane przez Moderatora Serwisu i mogą być usunięte lub odrzucone z powodu podejrzenia zamieszczenia informacji niezgodnych z prawdą.

3. Moderator ma prawo zablokowania, bądź też usunięcia Konta Użytkownika, wobec którego zachodzi podejrzenie o nierzetelne oddawanie Głosów i nie ma obowiązku informowania o tym fakcie Użytkownika.

4. Zabrania się wpływania na średnią ocen Obiektu poprzez nagminne oddawanie negatywnych Głosów.

5. Zabrania się oddawania Głosów przez Użytkowników, co do których może zachodzić podejrzenie o nierzetelność oceny, w szczególności związanych z Obiektami ocenianymi lub konkurencyjnymi.

6. Moderator nie ma obowiązku anulowania otrzymanych lub oddanych Głosów.

7. Zabronione jest używanie programów wspomagających oddawanie Głosów.

8. Głosy w rażący sposób odbiegające od pozostałych wystawionych przez Użytkowników a dotyczące tego samego Obiektu, mogą zostać usunięte lub zablokowane jako niewiarygodne lub niezgodne z prawdą.

9. Moderator serwisu mapamamy.pl zastrzega sobie prawo do wyłączności w publikowaniu, autoryzacji i modyfikacji nadsyłanych ocen.

10. Użytkownik może dodać tylko jeden Głos na każdy z Obiektów.

VIIa. Opinie

1. Użytkownik może dodać swoją pisemną opinię dotyczącą Obiektu, na podstawie własnych doświadczeń związanych z korzystaniem z usług konkretnego Obiektu.

2. Dodanie opinii jest możliwe po uprzednim oddaniu przez Użytkownika Głosu na dany Obiekt.

3. Użytkownik może dodać opinię wyłącznie w oparciu o własne doświadczenia związane z korzystaniem z usług danego Obiektu w konkretnym terminie.

4. Opinia dotycząca Obiektu powinna zawierać wyłącznie merytoryczne spostrzeżenia i opinie w odniesieniu do Obiektu i związanych z nim usług;

5. Opinia dotycząca Obiektu nie może:
a. zawierać treści wskazanych w punkcie III lub innej części Regulaminu jako niedozwolone;
b. zawierać treści niezwiązanych z merytoryczną oceną Obiektu i związanych z nim usług we wskazanym w opinii czasie wyrażoną na podstawie własnych doświadczeń Użytkownika, który korzystał z Obiektu i związanych z nim usług;
c. być sprzeczna z oddanym Głosem;

6. Użytkownik może dodać jedną opinię o danym Obiekcie.

7. Moderator może dokonać weryfikacji prawdziwości i rzetelności opinii Użytkownika, w szczególności opinii skrajnych. Opinie mogą być usunięte lub odrzucone z powodu podejrzenia zamieszczenia informacji niezgodnych z prawdą.

8. Moderator ma prawo zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika umieszczającego opinie naruszające postanowienia Regulaminu lub wobec którego zachodzi podejrzenie o dodawanie nierzetelnych opinii i nie ma obowiązku informowania o tym fakcie Użytkownika.

9. Zabrania się dodawania opinii przez Użytkowników, co do których może zachodzić podejrzenie o nierzetelność oceny, w szczególności związanych z Obiektami ocenianymi lub konkurencyjnymi.

10. Moderator nie ma obowiązku anulowania otrzymanych lub wystawionych opinii.

11. Opinie naruszające postanowienia Regulaminu mogą być usuwane lub moderowane bez uprzedzenia Użytkownika poprzez usunięcie fragmentów naruszających postanowienia Regulaminu.

12. Opinie w rażący sposób odbiegające od pozostałych wystawionych przez Użytkowników a dotyczące tego samego Obiektu, mogą zostać usunięte lub zablokowane.

13. Opinie w całości lub części w języku innym niż język polski mogą być usuwane lub moderowane bez uprzedzenia Użytkownika.

14. Opinie wyrażają opinię wyłącznie Użytkownika. Opinie umieszczane w Serwisie w żaden sposób nie pochodzą od Administratora, Moderatora ani nie stanowią odzwierciedlenia ich poglądów i opinii. Za treść opinii odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba (Użytkownik) umieszczająca opinię w Serwisie.

15. Dodając opinię Użytkownik oświadcza, że opinia jest oparta na jego własnych doświadczeniach i przedstawia jego rzeczywiste zdanie na temat ocenianego Obiektu. Potwierdza również, że nie ma powiązań osobistych ani służbowych z tym Ośrodkiem ani jego właścicielem lub operatorem jak również Obiektem konkurencyjnym ani jego właścicielem lub operatorem oraz że nie czerpie korzyści finansowych ani żadnych innych w związku z napisaniem przedmiotowej opinii. Przyjmuje również do wiadomości fakt, że Administrator nie toleruje opinii nieprawdziwych lub w inny sposób naruszających Regulamin i w przypadku ich ujawnienia W przypadku opinii naruszających postanowienia Regulaminu, a w szczególności opinii, których treść może naruszać przepisy prawa, Administrator poza środkami wskazanymi w Regulaminie może skorzystać ze środków przewidzianych odpowiednimi przepisami.

16. Użytkownik - operator lub właściciel Obiektu, uprawniony jest do zablokowania możliwości oddawania Głosów i umieszczania opinii dotyczących konkretnego Obiektu. W takim przypadku opisowi Obiektu towarzyszyć będzie informacja o zablokowaniu tych możliwości przez operatora Obiektu a Użytkownicy nie będą mogli oddawać Głosów ani umieszcza opinii dotyczących tego Obiektu w okresie trwania blokady. Wszystkie Głosy oddane i opinie umieszczone przed zablokowaniem pozostaną niewidoczne w Serwisie przez cały czas trwania blokady i staną się ponownie widoczne po jej zniesieniu.

VIII. Informacje o Obiektach

1. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone w Serwisie, w szczególności dotyczące Ośrodków. Informacje dotyczące Ośrodków pochodzą w znacznej mierze od osób reprezentujących te Ośrodki oraz ze źródeł powszechnie dostępnych. Administrator weryfikuje informacje budzące szczególne wątpliwości, jednakże nie jest do tego zobowiązany i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

2. Umieszczone w Serwisie informacje o Obiektach, jak również dotyczące ich Głosy w żaden sposób nie prezentują opinii Administratora.

3. Cenniki i inne informacje dotyczące warunków handlowych oferowanych przez Ośrodki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

IX. Baza danych

1. Wyłączne prawo do bazy danych obiektów noclegowych oraz innych baz danych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przysługuje Administratorowi.

2. Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr. 128 z 2001 roku poz. 1402 z późn. zm.) oraz w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. nr. 90 z 2006 roku poz. 631 z późn. zm.).

3. Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do normalnego korzystania z bazy danych na użytek własny oraz pobierania nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jej zawartości. Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do wyszukiwania, za pomocą wyszukiwarek udostępnionych w ramach Serwisu, poszczególnych elementów bazy danych, oraz następnie ich kopiowania na potrzeby własne.

4. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta bazy danych - Administratora.

5. Nie jest dozwolone kopiowanie fragmentów bazy danych wykraczających poza normalny użytek osobisty lub wskazujące na zamiar nieuprawnionego wtórnego ich wykorzystania.

6. Nie jest dozwolone korzystanie z „robotów” ani jakichkolwiek programów automatycznie wyszukujących lub kopiujących elementy bazy danych.

7. Osoba pobierająca dane lub wtórnie wykorzystująca w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom, podlega karze grzywny.

8. Administratorowi przysługuje prawo do żądania zaniechania naruszenia, naprawienia jego skutków, zapłaty odszkodowania oraz wydania uzyskanych przez naruszającego korzyści.

9. Nieuprawnione wykorzystanie bazy danych lub jej fragmentów w działalności gospodarczej może również stanowić naruszenie innych stosownych przepisów.

10. W przypadku zamiaru wykorzystania bazy danych lub jej istotnych fragmentów w zakresie wykraczającym poza uprawniony użytek własny, prosimy o kontakt z Administratorem w celu ewentualnego uzyskania indywidualnej zgody.

X. Postanowienia końcowe

1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.

2. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób i zakresie, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie fotografii z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych materiałów z Serwisu.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

7. Administrator nie gwarantuje właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanych przez Użytkownika, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Serwisu na taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania w Serwisie informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.

9. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i fotografii umieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)

10. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich. W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez osoby do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

12. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Moderatora pod adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres Extend Media Rafał Rybak, ul. Obrzeżna 1, 02-691 Warszawa.

XI. Regulamin

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu

2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik może poinformować o tym Administratora, co spowoduje likwidację Konta i Profilu Użytkownika.

XII. Prawa autorskie

1. Nazwa "mapamamy.pl" oraz znak graficzny "mapamamy.pl" są zastrzeżone. W związku z tym nie mogą być używane przez inne osoby oraz podmioty bez wyraźnej pisemnej zgody osoby uprawnionej do jej wydania w firmie Extend Media Rafał Rybak.

2. Wszelkie próby kopiowania lub powielania danych zamieszczonych w serwisie mapamamy.pl będą przekazywane do odpowiednich organów ścigania celem wyjaśnienia.